Type alias AuthorizeNonceParams

AuthorizeNonceParams: {
    authorizedPubkey: PublicKey;
    newAuthorizedPubkey: PublicKey;
    noncePubkey: PublicKey;
}

Authorize nonce account system transaction params

Type declaration

  • authorizedPubkey: PublicKey

    Public key of the current nonce authority

  • newAuthorizedPubkey: PublicKey

    Public key to set as the new nonce authority

  • noncePubkey: PublicKey

    Nonce account