Type Alias AuthorizeStakeParams

AuthorizeStakeParams: {
    authorizedPubkey: PublicKey;
    custodianPubkey?: PublicKey;
    newAuthorizedPubkey: PublicKey;
    stakeAuthorizationType: StakeAuthorizationType;
    stakePubkey: PublicKey;
}

Authorize stake instruction params