Type alias InitializeNonceParams

InitializeNonceParams: {
    authorizedPubkey: PublicKey;
    noncePubkey: PublicKey;
}

Initialize nonce account system instruction params

Type declaration

  • authorizedPubkey: PublicKey

    Public key to set as authority of the initialized nonce account

  • noncePubkey: PublicKey

    Nonce account which will be initialized