Type alias ParsedTransactionWithMeta

ParsedTransactionWithMeta: {
    blockTime?: number | null;
    meta: ParsedTransactionMeta | null;
    slot: number;
    transaction: ParsedTransaction;
    version?: TransactionVersion;
}

A parsed transaction on the ledger with meta

Type declaration

 • Optional blockTime?: number | null

  The unix timestamp of when the transaction was processed

 • meta: ParsedTransactionMeta | null

  Metadata produced from the transaction

 • slot: number

  The slot during which the transaction was processed

 • transaction: ParsedTransaction

  The details of the transaction

 • Optional version?: TransactionVersion

  The version of the transaction message

Generated using TypeDoc